Directeur Leersteuncentrum Boost

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

●       Organisatie

 

Een nieuw decreet Leersteun vervangt vanaf 1 september 2023 het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

BOOST is het leersteuncentrum dat opgericht wordt vanuit het ondersteuningsnetwerk NOW vanaf 1 september 2023. De administratieve zetel van het leersteuncentrum is gevestigd in Sint-Amandusstraat 28, 8540 Deerlijk.

Het leersteuncentrum BOOST wordt het vaste aanspreekpunt voor school en ouders. Het centrum beschikt over specifieke expertise binnen alle types en levert de ondersteuning voor leerlingen.

 

●       Functie

Als directeur geef je integraal leiding aan de organisatie. Je gebruikt het pedagogisch project als baken in de communicatie met alle betrokkenen. Je leiderschap wordt gekenmerkt door dialoog, dienstbaarheid en doortastendheid. Je bent degene die luistert en overleg probeert te bewerkstelligen.

Daar waar de begeleiding vooral het werkterrein is van de leerondersteuner, is het leersteuncentrum als organisatie vooral het werkterrein van de directeur.

Binnen de organisatie van het leersteuncentrum is er nood aan gezamenlijke doelgerichtheid, aan goede communicatie en overleg, aan mogelijkheden tot beroepsvervolmaking en aan leiderschap om beleid te voeren.

De directeur belichaamt en bewaakt de gezamenlijke doelgerichtheid. Dat betekent dat hij een visie heeft op leerondersteuning en de missie van het leersteuncentrum nastreeft.

Goede communicatie en overleg steunen op structuren en procedures om uitwisseling van ideeën en ervaringen mogelijk te maken. Daarbij vervult de directeur een belangrijke rol. Hij creëert immers de noodzakelijke voorwaarden om die communicatie en dat overleg mogelijk te maken.

·        Takenpakket

1       Taken eigen aan de opdracht

 

Algemeen beleid

 • Je geeft mee gestalte aan de realisatie van het christelijk opvoedingsproject.
 • Je geeft impulsen om de identiteit van het katholiek onderwijs in de praktijk te brengen.
 • Je stelt in overleg met het schoolbestuur een ontwerp van schoolreglement op.
 • Je voert een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid vertrekkend vanuit het eigen pedagogisch project.
 • Je stelt een schoolwerkplan op conform de decretale bepalingen.
 • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.
 • Je participeert in de verschillende overlegorganen.

Pedagogisch beleid

 • Je zorgt ervoor dat alle leerkrachten over de ontwikkelingsdoelen  beschikken die van toepassing zijn in deze school en dat daaruit geselecteerd wordt in functie van de specifieke opvoedings- en ondersteuningsbehoeften.
 • Je bepaalt samen met het team welke pedagogische vernieuwingen/initiatieven prioriteit krijgen.
 • Je volgt de kwaliteit van het onderwijs in je school op en gebruikt daarvoor de geijkte kanalen.

Personeelsbeleid

 • Je overhandigt en bespreekt met de personeelsleden de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs en het eigen opvoedingsproject.
 • Je zorgt voor een onthaalbeleid op school.
 • Je werkt een aanwervingsbeleid uit op basis van criteria die samen met het schoolbestuur vastgelegd zijn.
 • Je bent verantwoordelijk in nauwe samenwerking met het schoolbestuur voor de loopbaanbegeleiding van alle personeelsleden.
 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht en/of het uitvoeren van een correcte personeelsadministratie.

Financieel en materieel beleid

 • Je stelt jaarlijks de begroting op en legt die voor aan het bestuur.
 • Je volgt de uitvoering van de boekhouding op.
 • Je bepaalt de behoeften en prioriteiten  op vlak van financiën en materialen.

2       Professionalisering

 • Je neemt deel aan professionaliseringsinitiatieven die de professionalisering van het team tot doel hebben.
 • Je volgt met het oog op de eigen professionele ontwikkeling nascholingssessies in functie van je rol  als directeur in de verschillende beleidsdomeinen.
 • Je volgt persoonlijk of in teamverband indien nodig de ontwikkelingen en vernieuwingen in onderwijs op.
 • Je brengt persoonlijk of in teamverband daar waar nodig vernieuwende elementen aan in je handelen op basis van reflectie op de eigen schoolcultuur, op de vormingsconcepten, op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en op de resultaten van relevant onderwijsonderzoek.
 • Je stelt je eigen functioneren in vraag en stuurt bij indien nodig.

3       Overleg en samenwerking met directie, collega’s, CLB, ouders en externe partners

 • Je onderhoudt goede contacten met het schoolbestuur.
 • Je stelt je beschikbaar op naar ouders/verzorgers om informatie over hun kinderen te delen en om te luisteren naar hen.
 • Je  participeert in de georganiseerde overlegorganen.
 • Je gaat regelmatig formeel en informeel in gesprek met alle personeelsleden.
 • Je onderhoudt goede contacten met vertegenwoordigers uit de schoolomgeving om af te stemmen over het beleid en om de belangen van de school te behartigen.
 • Je participeert in het directieteam van de scholengemeenschap.

 

Bijlage(n) vacature: